Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schipholparkeren.com

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘Voorwaarden’, wordt verstaan

onder:

1. Schipholparkeren.com: De onderneming handelend onder de naam:

‘Schipholparkeren.com’, met zetel te Haarlem.

2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Schipholparkeren.com een Overeenkomst aangaat of een offerte hiervoor

aanvraagt.

3. Partijen: Schipholparkeren.com en Klant tezamen.

4. Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig van de Klant geparkeerd is bij

de Parkeeraanbieder. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze

datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het

parkeren.

5. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Schipholparkeren.com en de Klant

wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op

afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het

sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van

één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6. Website: Schipholparkeren.com.

7. Parkeeraanbieder: De partij die parkeerdiensten en parkeerservices aanbiedt op

de website en waar de Klant parkeerdiensten of parkeerservices van afneemt.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk

worden overeengekomen.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of door

rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverkort

van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te

komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen. Hierbij zullen

Partijen, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de originele bepalingen in

acht nemen.

Artikel 2. Identiteit ondernemer

Schipholparkeren.com

Postadres:

Spionkopstraat 25

2021 TH Haarlem, Nederland

Email: info@schipholparkeren.com

KvK-nummer: 64522504

BTW-nummer: NL002312582B28

Rekeningnummer: NL74 KNAB 0258 9578 24

Artikel 3. Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod van Schipholparkeren.com bevat de volgende informatie: de voornaamste

kenmerken van de diensten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de

diensten passend is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als

Schipholparkeren.com gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen

of kennelijke fouten in het aanbod binden Schipholparkeren.com niet.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Schipholparkeren.com

afgegeven prijzen:

1. Inclusief BTW en overige belastingen;

4. Schipholparkeren.com vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten:

1. De wijze van betaling;

2. De wijze van levering;

3. Leveringstermijnen;

4. Beleid ten opzichte van klachtenbehandeling;

5. De kosten als genoemd in artikel 3 lid 3;

6. Het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;

7. De wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;

8. Het bestaan van relevante gedragscodes;

9. Het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële

garanties.

5. De kosten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedragen ten hoogste de

kosten van het gebruik daarvan voor Schipholparkeren.com.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

7. Een website van derden waar eventueel naar wordt verwezen op de Website, wordt

niet door Schipholparkeren.com onderzocht of geanalyseerd. Schipholparkeren.com

draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige

internetwebsites waarnaar verwezen wordt.

Artikel 4. Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde Voorwaarden.

2. Zodra de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt

Schipholparkeren.com direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding

van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

Klant de Overeenkomst ontbinden.

3. Schipholparkeren.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter

beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige

webomgeving. Ditzelfde geldt voor de elektronische betaling.

4. Schipholparkeren.com kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de

Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

Indien Schipholparkeren.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Schipholparkeren.com zal bij het product aan de Klant de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. Het mailadres van Schipholparkeren.com waar de Klant met klachten terecht

kan;

2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van een eventueel

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

4. De in artikel 3 lid 4 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij

Schipholparkeren.com deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de

uitvoering van de Overeenkomst;

6. Schipholparkeren.com heeft het recht om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst

niet te accepteren.

7. Schipholparkeren.com treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van

de Klant met de Parkeeraanbieder en de uiteindelijk overeenkomst waarbij de

parkeerplaats aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, wordt tussen de Klant en

Parkeeraanbieder gesloten.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van Diensten en daarmee het sluiten van de Overeenkomst, heeft de

Klant geen recht op een herroepingsrecht.

2. Tot de uitsluiting van het herroepingsrecht van de Klant, als bedoeld in het vorige lid,

is Schipholparkeren.com gerechtigd aangezien de diensten van Schipholparkeren.com

vallen onder de uitzondering: ‘Een dienst betreffende vervoer en/of logies, te

verrichten op een bepaalde datum en tijdens een bepaalde periode’.

Artikel 6. Levering

1. Klant ontvangt na het sluiten van de Overeenkomst, een voucher waarmee hij gebruik

kan maken van de door de Klant geboekte parkeerdiensten.

2. De voucher wordt verstuurd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Bij de

verzending via elektronische weg worden de maatregelen als genoemd in artikel 4 lid

3 van deze Algemene Maatregelen in acht genomen.

Artikel 7. Betaling en annulering

1. Betaling van de overeengekomen prijs, dient bij het sluiten van de Overeenkomst of

bij aankomst bij de Parkeeraanbieder te geschieden.

2. Bij het aangaan van de Overeenkomst berekent Schipholparkeren.com geen

reserverings-/ boekingskosten en / of administratiekosten.

3. Klant heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren voor zover dit

uiterlijk 24 uur voordat parkeerdiensten worden afgenomen geschiedt, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd binnen 24 uur voordat de parkeerdiensten

worden afgenomen, is Schipholparkeren.com gerechtigd om het volledige bedrag van

de Overeenkomst bij de Klant in rekening te brengen.

5. Indien de Klant de Overeenkomst niet heeft geannuleerd, maar niet de parkeerdiensten

afneemt dan is Schipholparkeren.com gerechtigd om het volledige bedrag van de

Overeenkomst bij de Klant in rekening te brengen.

6. Bij annulering, zoals beschreven in artikel 7 lid 3, heeft de klant recht op restitutie van

het orderbedrag (minus servicekosten).

7. Bij annulering, zoals beschreven in artikel 7 lid 4, heeft de klant enkel recht op

restitutie van het orderbedrag wanneer een aanvullende annuleringskosten dekking is

afgenomen. Klant heeft in dat geval recht op restitutie van het orderbedrag (minus de

kosten van de annuleringskosten dekking en minus servicekosten).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Schipholparkeren.com, voor zover deze door zijn

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader

van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval

wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval

niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de

aansprakelijkheid van Schipholparkeren.com beperkt tot maximaal het onderhavige

factuurbedrag.

2. Schipholparkeren.com is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,

ontstaan doordat Schipholparkeren.com is uitgegaan van, door of vanwege de Klant

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Schipholparkeren.com is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van

de Overeenkomst van door de Klant, al dan niet op advies van Schipholparkeren.com,

ingeschakelde derden.

4. Schipholparkeren.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder

mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de

Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze

verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, de levering van de zaken door

Schipholparkeren.com.

5. Schipholparkeren.com heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de

schade van de Klant ongedaan te maken.

6. De Klant vrijwaart Schipholparkeren.com tegen en stelt Schipholparkeren.com

schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of

onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee

verband houdende financiële gevolgen.

7. De Klant is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de Parkeeraanbieder aanwezig te zijn.

Schipholparkeren.com is niet aansprakelijk indien de Klant de vestiging van de

Parkeeraanbieder niet kan vinden.

8. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Schipholparkeren.com.

9. Schipholparkeren.com is niet aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van

eventuele schade van de Klant veroorzaakt door de Parkeeraanbieder, zoals maar niet

beperkt tot de kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een

parkeerplaats toegezegd aan de Klant doordat de Parkeeraanbieder dit onjuist heeft

doorgegeven aan Schipholparkeren.com en/of de Klant. We stellen dit voor omdat bij

de beperkingen van aansprakelijkheid, zoals deze nu al in de algemene voorwaarden

zijn opgenomen, discussie kan ontstaan of de hierboven genoemde situatie wordt

gedekt.

Artikel 9. Parkeeraanbieder

1. Schipholparkeren.com heeft een bemiddelende rol en stuurt een reservering slechts

door naar de Parkeeraanbieder. Bij de verzending via elektronische weg worden de

maatregelen als genoemd in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Maatregelen in acht

genomen.

2. De reservering zelf is een transactie tussen de Parkeeraanbieder en de Klant.

3. Schipholparkeren.com is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die tijdens de

periode dat de auto van de Klant onder het beheer valt van de Parkeeraanbieder,

ontstaat aan zijn auto. Tevens is Schipholparkeren.com nimmer gehouden tot

vergoeding van de schade aan de Klant die daaruit voortvloeit

4. Parkeeraanbieders behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.

Artikel 10. Overmacht

1. Overmacht aan de zijde van Schipholparkeren.com schort haar (verdere)

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Schipholparkeren.com

onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend

verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid voor risico van Schipholparkeren.com behoort te komen, alsmede, voor

zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de

telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen,

stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het

vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,

overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Schipholparkeren.com

door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt

gesteld of onjuiste informatie op haar website aanbiedt waardoor nakoming van de

Overeenkomst redelijkerwijs niet van Schipholparkeren.com kan worden gevergd.

3. Zodra zich bij Schipholparkeren.com een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat

Klant tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden

verlangd.

4. Indien Schipholparkeren.com bij het intreden van de overmachtstoestand al

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Schipholparkeren.com

gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Klant, binnen twee weken na

ontdekking van afloop van de Overeenkomst, schriftelijk bij Schipholparkeren.com

gemeld te worden.

2. Klachten over de factuur dienen door de Klant, tevens binnen twee weken na

factuurdatum, schriftelijk bij Schipholparkeren.com gemeld te worden.

3. Voor klachten over de Parkeeraanbieder dient de Klant rechtstreeks contact op te

nemen met de Parkeeraanbieder

4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten.

6. Klachten over misbruik van persoonsgegevens dienen door de klant zo snel mogelijk,

maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, te worden gemeld bij

Schipholparkeren.com.

Artikel 12. Ontbinding

1. In de volgende gevallen is Schipholparkeren.com bevoegd de verdere uitvoering van

de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te

gaan, één en ander onverminderd het recht van Schipholparkeren.com

schadevergoeding te vorderen:

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Schipholparkeren.com ter

kennis gekomen omstandigheden Schipholparkeren.com goede grond geven te

vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal

(kunnen) voldoen;

2. Indien Schipholparkeren.com de Klant bij het sluiten van de overeenkomst

gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid

uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In geval van opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Schipholparkeren.com

op de Klant onmiddellijk opeisbaar

Artikel 13. Slotbepaling

1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Schipholparkeren.com van naam,

rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als andere talen opgesteld.

Bij enig verschil over de inhoud of de strekking van de algemene voorwaarden is de

Nederlandse tekst doorslaggevend.

5. Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen

met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van

Schipholparkeren.com voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement

Noord-Holland, locatie Haarlem.

6. Deze Voorwaarden treden in werking op 1 april 2021.